2 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Öva på taxifrågor

Här kommer du att hitta frågor som du ska kunna svaret på om du ska ta taxiförarlegitimation.

Då denna del av vår hemsida är under uppbyggnad, hoppas vi att du har överseende med att våra taxifrågor ännu inte är helt klara. Orsaken till att vi i dagsläget inte har så många taxifrågor, är att vi istället har prioriterat att ta fram frågor som rör behörigheterna C och D.

 

Vilka omfattas av Vilotider och Personlig tidbok för vissa nationella transporter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Godstransporter max 3,5 ton totalvikt utom posttransporter.
 • Taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).
 • Skolskjutsar enligt förordningen om skolskjuts (1970:340).
 • Vissa transporter av mjölkprodukter.

Hur lång ska dygnsvilan vara som minst?

Visa svar >>

Dölj svar >>

11 timmar. Under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då föraren utför transporter.

Dygnsvilan får delas upp i två perioder varav den första perioden ska vara minst 8 timmar.

 

Varje förare ska ha en personlig tidbok. Vilka uppgifter är obligatoriska i tidboken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Namn och adress. Namnet ska finnas på varje sida.

Vilka skyldigheter har föraren när det gäller den personliga tidboken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Anteckna tiden för dygnsvilan.
 • Medföra tidboken vid varje transport.
 • Visa upp tidboken på begäran av Polis eller Trafikinspektör.

Föraren får bara använda en tidbok åt gången. Om tidboken beräknas kunna ta slut under arbetspasset får föraren ha med sig en ny tidbok utöver den gamla under transporten.

Vad ska föraren göra med den avslutade tidboken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Behålla den en vecka. Därefter lämnas den till arbetsgivaren, som i sin tur ska bevara tidboken under minst 12 månader.

Hur ska en personlig vilotidsbok fyllas i av taxiföraren?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Föraren ska fylla i Namn och Adress innan han påbörjar sitt arbete.
 • Vilotidsboken ska fyllas i på sådant sätt att även andra kan förstå och tyda de anteckningar som gjorts.

TSFS 2015:17
10 § När en förare har fått sin personliga tidbok ska han eller hon före det första transportuppdraget anteckna sitt namn och sin adress på avsedd plats i tidboken. När föraren påbörjar ett nytt blad i tidboken ska han eller hon anteckna sitt namn på bladet.

11 § Innan förare påbörjar en transport ska föraren ha antecknat i tidboken mellan vilka tidpunkter han eller hon har haft den närmast föregående dygnsvilan. Om dygnsvilan har delats upp i två perioder ska varje periods början och slut antecknas.

12 § En förare som har flera arbetsgivare ska anteckna de dygnsvilor som hänför sig till respektive arbetsgivare på olika blad i tidboken.

13 § En förare får inte låna ut eller låta någon annan än arbetsgivaren göra anteckningar i den tidbok som föraren har tilldelats.

Vem ska tillhandahålla vilotidsbok?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Arbetsgivaren.

Vilka skyldigheter har Arbetsgivaren när det gäller vilotidsböcker?

Visa svar >>

Dölj svar >>

-Fylla i Arbesgivarens Namn, Adress, Telefonnummer, Utlämnare och Datum för detta. Vid fler arbetsgivare gäller samma sak för dem. Däremot ska tidboken ALLTID återlämnas till arbetsgivare 1.
-Arkivera dem i minst 1 år.
-Sortera vilotidsböcker förarvis.
-Upprätta förtecknnig över utlämnade vilotidsböcker.

Vad är det som INTE får räknas som vilotid?

Visa svar >>

Dölj svar >>

-Körning från bostad/garage till taxistation.
-Bokföring.
-Städa bilen.
-Tillgänglig på arbetsplatsen.
-Medfölja som passagerare i taxibilen.
-Annat förvärvsarbete.

När ska föraren göra anteckningar i vilotidsboken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Innan han/hon påbörjar sitt körpass.
 • Kom ihåg att annat förvärvsarbete innan ett körpass inte räknas som vilotid.

5 § Förare av bilar som används för transporter som avses i 2 § skall fortlöpande göra anteckningar i en tidbok om tiden för dygnsvilan. Sådana anteckningar skall göras innan körningen påbörjas och skall ange den närmaste föregående dygnsvilan. Är föraren anställd skall motsvarande anteckningar även upprättas hos arbetsgivaren. Förordning (1995:524).

6 § Tidboken skall vara personlig och skall innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att göra anteckningar.
Formulär till tidboken fastställs av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1182).

7 § Tidboken skall medföras under färden. Föraren skall på begäran av polisman eller bilinspektör tillhandahålla boken för kontroll. Förordning (1995:1102).

När ska sista rutan ”till och med klockan” i vilotidsboken fyllas i om du börjar ett körpass nästa dag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den ska fyllas i nästa gång du börjar ett nytt körpass, alltså inte när du slutar .

Vilka är skyldiga att följa Vilotidsförordningen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

2 § Förordningen gäller för transporter med bil som 
1. används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton
2. används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
3. används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål, eller
4. används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur. Förordning (2012:240).

Hur lång ska dygnsvilan vara under en 24-timmarsperiod?

Visa svar >>

Dölj svar >>

3 § Föraren skall ha haft en dygnsvila på minst elva timmar under den tjugofyratimmarsperiod som föregår varje tidpunkt då föraren utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder varav den ena skall vara minst åtta timmar.
Som dygnsvila räknas annan tid än den tid under vilken föraren 
a) utför eller är tillgänglig för transporter eller annat förvärvsarbete,
b) medföljer i bilen under färd, eller
c) är tillgänglig på arbetsplatsen eller i fordonet på grund av jourtjänst eller liknande. Förordning (1995:524).

4 § Tillfälliga avvikelser från bestämmelserna i 3 § får göras när detta är påkallat av olyckshändelse eller annan särskild omständighet som inte har kunnat förutses

Får en taxiförare ha två tidböcker med sig i taxibilen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Nej normalt sett får han/hon inte ha mer än en vilotidsbok åt gången. Men om taxiföraren bedömer att en vilotidsbok kommer att ta slut under arbetspasset får ytterligare en vilotidsbok medföras.

TSFS 2015:17
2 § Varje förare får bara ha en oavslutad personlig tidbok åt gången. Om tidboken beräknas bli avslutad under en transport får dock föraren ha med sig ytterligare en tidbok under den transporten.
3 § En ny tidbok får inte påbörjas förrän den tidigare boken är avslutad.

Hur länge ska föraren behålla en fullskriven vilotidsbok?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • En vecka (7 dagar).

TSFS 2015:17
4 § En avslutad tidbok ska behållas av föraren en vecka efter att den fulltecknats och därefter återlämnas till den arbetsgivare som tillhandahållit boken. Den som har slutat som förare ska dock genast återlämna sin tidbok även om den inte är avslutad.
5 § En oavslutad tidbok får inte lämnas ut till någon annan förare än den som tidigare fört anteckningar i den boken.
6 § Anteckningarna i tidboken ska skrivas med penna med beständig skrift. Skrivfel ska strykas över med ett streck och rätt text antecknas över eller under den felaktiga. Enbart blad som är perforerade får rivas ut.

Vilka/vilket tillstånd krävs av ett företag som ska bedriva taxiverksamhet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Taxitrafiktillstånd.

Det ställs krav på att ansvarig har kunskap i juridik och ekonomi och att han vet vilka tekniska normer som gäller. Den ansvarige ska också veta hur arbetet ska organiseras och utföras så att trafiksäkerheten främjas.

Det finns särskilda överenskommelser för taxitrafik med Danmark, Finland och Norge. Avtalen nås via länkar till höger.

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

Transportstyrelsen har infört nya regler vid ansökan av trafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Om du söker taxitrafiktillstånd eller taxiförarlegitimation måste du skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Reglerna gäller till exempel dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Rikspolisstyrelsen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Du som söker taxitrafiktillstånd måste även visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet.

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Vilka transporter förutom vanliga taxikörningar kan en taxiförare få köra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Färdtjänst
 • Skolskjuts
 • Avtalskunder
 • Bud
 • Sjukresor

Måste det finnas prisinformation på en taxi?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Ja, både på in- och utsidan av taxin.

 

Samtliga taxifordon ska ha prisdekaler både inne i och utanpå fordonet.

Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att före färden låta passagerarna få kännedom om den taxa som tillämpas. Taxan ska vara uppbyggd så att priset för transporten enkelt kan bedömas före färden. Kvittot ska visa körd sträcka och hur lång tid färden tagit.

Taxifordon ska vara försedda med prisinformation om den färdavgift som gäller för det aktuella fordonet. Prisinformationen ska vara väl synlig såväl inne i som utanför fordonet, varaktigt utförd och utformad enligt de mallar som finns i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. Vidare ska prisinformationen vara utformad på ett sådant sätt att den inte medvetet eller omedvetet förvillar eller försvårar för passageraren.

Om färdavgiften bestäms med hjälp av tariffer ska dessa finnas registrerade i taxametern.

Tariffer som genom skriftligt avtal uteslutande används för en viss kund eller passagerarkategori ska inte redovisas i prisinformationen.

Om taxiföretaget eller sammanslutningen tillämpar fasta priser får prisinformationen hänvisa till skriftlig information som finns hos taxiföraren.

Jämförpris

Jämförpris ska anges för varje tariff. Jämförpris är priset inklusive mervärdesskatt för en 10 kilometer lång transport som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Vidare ska det högsta jämförpriset som tillämpas av det aktuella taxifordonet anges med särskild storlek som framgår av bilagan till föreskrifterna. De olika jämförpriserna ska anges i kronor och med svart text mot gul bakgrund, medan övrig bakgrund på prisinformationen ska vara vit.

Tariffparameter

Tariffparameter för tid ska anges i kronor per timme, timtaxa. Tariffparameter för sträcka ska anges i kronor per kilometer, kilometertaxa. Tariffparameter för fast pris ska anges i kronor.

Prisuppgift till kunden innan taxiresan startar

Från och med den 1 januari 2015 ska en bindande prisuppgift lämnas före färd om jämförpriset för taxiresan överstiger 500 kronor.

 • Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden.
 • Prisuppgiften ska lämnas när färden beställs.
 • Ett bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden.
 • De prisuppgifter som föraren lämnat de senaste två dygnen ska sparas i bilen.
 • Alla prisuppgifter ska sparas i sex månader hos tillståndshavaren.
 • Någon prisuppgift behöver inte lämnas när ett fast pris används.

Tillståndshavaren väljer själv på vilket sätt en prisuppgift ska lämnas men kunden har alltid rätt att få prisuppgiften på papper om han eller hon vill ha det.

Prisuppgiften ska innehålla följande om köruppdraget:

 • rubriken Bevis om prisuppgift/Evidence of price
 • taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisationsnummer
 • taxins registreringsnummer (om det är känt vid beställningstillfället)
 • taxiförarens förarkod (om det är känt vid beställningstillfället)
 • datumstart- och slutplats
 • uppskattad tidpunkt för starten
 • lämnat pris.

Prisuppgiften måste vara läsbar och kunna tas emot och sparas av kunden.

H?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det .

H?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det .

Vad är en Redovisningscentral för Taxi?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet ska börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Skyldigheten gäller från den besiktning av taxametern som sker närmast efter den 1 maj 2017.

Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Skatteverket kommer att använda uppgifterna för att bättre kunna utföra skattekontroller.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för registret över redovisningscentralerna och det är till oss redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och utövar tillsyn över dem.

Nytt för dig som bedriver taxiverksamhet

Du som bedriver taxiverksamhet ska föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen. Kravet på att föra över taxameteruppgifter när ett fordon anmäls för taxitrafik gäller från den 1 maj 2017. Skyldigheten börjar gälla vid den besiktning som sker närmast efter ikraftträdandet. Det kan vara besiktning vid nyinstallation, årlig besiktning eller besiktning av annan anledning.

En redovisningscentral är en central som kan ta emot taxameterinformation med en
certifierad teknisk utrustning. Det är alltså inte en vanlig tömningscentral,
taxicentral, beställningscentral, färdtjänstcentral eller liknande.

Uppgifterna från taxametern ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Du behöver därför kontrollera att din taxameter klarar en sådan överföring. Om du är ansluten till en beställningscentral kan du vända dig dit. Annars rekommenderar vi att du kontaktar din taxameterleverantör eller den verkstad, som du brukar anlita för besiktning av taxametern. Om taxametern inte klarar en trådlös och digital överföring, behöver du köpa en ny.

Du kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral du använder. Du behöver skriva avtal med en redovisningscentral, som kan ta emot uppgifter från just din taxameter. Kontakta din beställningscentral eller taxametertillverkar om du är osäker. Under februari skickade vi ut ett brev till alla som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet. Här kan du genomföra din anmälan av redovisningscentral.

Godkända redovisningscentraler

Dessa redovisningscentraler är godkända och har fått tillstånd av Transportstyrelsen. Här kan du se vilka taxametrar som de olika redovisningscentralerna kan ta emot uppgifter ifrån. Du kan även läsa mer om de olika redovisningscentralerna genom att klicka på länkarna.

Redovisningscentral Kan ansluta taxameter Länk till webbsida
Cabonline Reporting Centre (Digitax) Digitax F1+
Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
cabonlinereportingcentre.se
Structab AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
www.structab.se
Taxi Stockholm 15 00 00 AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
Halda AB Halda M1 och Semel C30 www.halda.se

Transportstyrelsen arbetar med flera ansökningar. Så snart fler tillstånd har utfärdats kommer det att finnas information om det på webbplatsen. Vi bedömer att det under den närmaste tiden kommer att finnas redovisningscentraler som kan hantera merparten av de taxametrar som finns på marknaden.

På kort sikt kommer vi att fokusera på att se att tekniken fungerar och att arbeta för att alla tillståndshavare kommer in i systemet. Inledningsvis innebär det att vi inte kommer att återkalla några tillstånd enbart på grund av uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler. En återkallelse skulle dock kunna bli aktuell om ett taxiföretag väljer att inte ansluta sig till en redovisningscentral trots att det är praktiskt möjligt. Även vår ordinarie tillsyn kan förstås fortfarande leda till återkallade tillstånd, till exempel på grund av brott eller andra överträdelser.

Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag enligt de rutiner som redan finns tills dess att taxameteruppgifter börjar överföras till redovisningscentralerna.

Här kan du ta del av våra föreskrifter (TSFS 2016:49) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik.

Vill du driva en redovisningscentral?

Du som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd. Här kan du ta del av en ansökningsblankett.

Grundvillkoren för att få tillstånd är att

 • din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
 • du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
 • du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
 • du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
 • du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som gäller för den verksamhet som bedrivs av en redovisningscentral för taxitrafik.

Den tekniska utrustningen ska certifieras

Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder för att ta emot, lagra och överföra uppgifter ska vara certifierad. En certifiering innebär att utrustningen (programvaran) bedöms uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsföretag. Swedac har ackrediterat RISE (Research Institutes of Sweden) som certifieringsföretag. Det innebär att Swedac har bedömt att RISE uppfyller kraven på kompetens, rutiner och metoder för att utföra certifieringen.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens verksamhet, samt krav på tillverkare av sådan utrustning.

Besiktningsföretag får i uppdrag att rapportera

Den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna vissa uppgifter till Transportstyrelsen. Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:48) om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning.

Avgifter från den 1 januari 2017

För hantering av tillståndsprövning för redovisningscentraler tar vi ut en avgift. Vi tar också ut en årlig avgift för tillsyn av de redovisningscentraler som har tillstånd.

Måste en taxi vara utrustad med en taxameter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Ja.

Det måste finnas en godkänd taxameter i alla fordon som används i taxitrafik.

Ett fordon får bara användas i taxitrafik om det är försett med en godkänd taxameter. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerad och plomberad.

Hur ofta ska en taxameter besiktigas?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering och besiktning av sådan utrustning samt om krav på tillsatsanordningar.

Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om användning av taxameterutrustning. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik (2013:41).

Är det krav på taxiförarlegitimation om du ska jobba som taxiförare?

Visa svar >>

Dölj svar >>

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation.

Bestämmelserna om taxiförarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet. Passagerarna ska kunna se att föraren har taxiförarlegitimation. Den ska därför placeras väl synlig i fordonet.

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

H?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det .

Kartkunskap:

 

Fordonskunskap:

Alla taxibilar ska vara välvårdade både på in och utsidan.

 

 

Däckkunskap:

Miljö

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se